Aanbestedende diensten - moet een school aanbesteden of niet?

19-11 06:05 | bron: Onderwijsland.com

ARNHEM - Regelmatig passeert de vraag of onderwijsinstellingen aanbestedingsplichtig zijn. Aanbestedende diensten zijn aanbestedingsplichtig conform artikel 1.1 van de nieuwe Aanbestedingswet. In dit artikel leest u waarom onderwijsinstellingen verplicht zijn (Europees) aan te besteden.

De regelgeving in de Aanbestedingswet is van toepassing op ‘aanbestedende diensten’, maar wat is nu precies een aanbestedende dienst? In Nederland vallen de volgende instanties onder het begrip ‘aanbestedende dienst’: 

  • Staat;
  • Territoriale lichamen:
    • Provincie
    • Gemeente
    • Waterschap
  • Publiekrechtelijke instellingen;
  • Een samenwerkingsverband van bovengenoemde overheden of publiekrechtelijke instellingen.

Staat en Territoriale lichamen

Onder de categorie ‘Staat’ en haar ‘Territoriale lichamen’ wordt verstaan de ministeries, de Hogere Colleges van de Staat, provincies, gemeenten en waterschappen, en andere Territoriale lichamen. Hiervoor heeft de Europese Commissie een lijst opgenomen die onderdeel van de Staat zijn. Onderwijsinstellingen vallen niet onder de categorie ‘Staat en Territoriale lichamen’.

Publiekrechtelijke instelling

Om een antwoord te krijgen op de vraag of een onderwijsinstelling een publiekrechtelijke instelling is, dient dit getoetst te worden aan verschillende criteria. De definitie van een publiekrechtelijke instelling is conform artikel 1.1 Aanbestedingswet als volgt:

“Een instelling die is opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang, niet zijnde van industriële of commerciële aard, die rechtspersoonlijkheid bezit en waarvan:

a) de activiteiten in hoofdzaak door de Staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of publiekrechtelijke instelling worden gefinancierd, of

b) het beheer onderworpen is aan toezicht door de Staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een publiekrechtelijke instelling, of

c) de leden van het bestuur, het leidinggevend of toezichthoudend orgaan voor meer dan de helft door de Staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of publiekrechtelijke instellingen zijn aangewezen”.

Toetsing

Zoals beschreven dienen onderwijsinstellingen aan de eis van ‘algemeen belang’ (anders dan van commerciële of industriële aard) en ‘rechtspersoonlijkheid’ te voldoen. Vervolgens dient één van de drie (cumulatieve) "afhankelijkheidscriteria" (financiering, toezicht of benoeming) van toepassing te zijn).

Algemeen belang

Aan de hand van wettelijke bepalingen of doelomschrijving (statuten) dient te worden nagegaan of voldaan is aan de opgedragen taak van algemeen belang. Het algemene belang bij onderwijsinstellingen is het verzorgen van educatie. Aan deze eis is derhalve voldaan.

Rechtspersoonlijkheid

Veel onderwijsinstellingen zijn in het bezit van rechtspersoonlijkheid omdat zij een stichting vertegenwoordigen. Derhalve is ook voldaan aan de eis van rechtspersoonlijkheid.

Afhankelijkheidscriteria

Is er bij de onderwijsinstelling sprake van een financiële afhankelijkheid?

Er is sprake van een financiële afhankelijkheidssituatie indien ten minste 50% van de financiering uit overheidsgeld bestaat. Het ligt voor de hand dat het merendeel van de onderwijsinstellingen gefinancierd wordt door de overheid. Derhalve is aan dit afhankelijkheidscriteria voldaan.

Is er bij de onderwijsinstelling sprake van een toezicht?

Er is sprake van toezicht indien door de aanbestedende dienst of indien er een wettelijke (of bestuursrechtelijke) verplichting bestaat voor bedrijven of particulieren om een heffing, retributie, premie of een andere geldelijke som te betalen ter directe of indirecte financiering zonder dat er een contractuele tegenprestatie tegen over staat.

Is er bij de onderwijsinstelling sprake van benoeming van bestuurders en toezichthouder?

Het betreft de bevoegdheid om meer dan de helft van de leden van het bestuur of toezichthoudend orgaan te benoemen. Dit kan bijvoorbeeld worden achterhaald aan de hand van de statuten.

Conclusie

Onderwijsinstellingen zijn ‘aanbestedende diensten’, en dus verplicht Europees aan te besteden, als ze vallen onder de definitie van ‘publiekrechtelijke instelling’ en de bovengenoemde criteria. In de praktijk betekent dit dat 95% van de onderwijsinstellingen in Nederland inderdaad verplicht is om Europees aan te besteden. Derhalve staat het onderwijsinstellingen niet zonder meer vrij overeenkomsten te sluiten zonder enige vorm van aanbestedingen. Er dient te worden voldaan aan alle weten regelgeving die van toepassing is voor aanbestedende diensten.

 

Bron: Pro Mereor - partner Onderwijsland.com

Uw nieuws hier? neem dan contact met ons op

Geef een reactie
Je moet inloggen om te kunnen reageren.
Heb je nog geen account, maak dan een account aan


Laatste nieuws
26 nov ROC Mondriaan haalt als eerste van Nederland certificaat tweetalig onderwijs
26 nov Slob wil sneltesten voor leerlingen in basis- en voorgezet onderwijs
26 nov Trage aanpak Slob ventilatie op scholen irriteert Tweede Kamer
26 nov Zo maak je van een saai college een feestje
26 nov Niveau brugklassers daalt snel door lerarentekort basisscholen
25 nov Wat is de ideale schooldag? Kinderen willen ontdekken, bewegen en naar buiten
25 nov Oproep studentenbonden: universiteiten, schrap bindend studieadvies
25 nov Brancheorganisatie Kinderopvang: hou rekening met extra kosten ouders
25 nov 'Juf Ank' denkt na over derde seizoen De Luizenmoeder
25 nov Studenten nemen steeds vaker een tussenjaar
25 nov Master Leiderschap in Onderwijs – MLO
24 nov Advies OMT: mogelijk langere kerstvakantie
24 nov Slob lijkt motie tegen meetellen onderwijstijd van onbevoegden te negeren
24 nov Studentenwelzijn en werkdruk bij docenten grootste zorgen in mbo en hoger onderwijs
24 nov Docenten vinden vooral middelbaar onderwijs slechter door corona
24 nov Verhoog betrokkenheid met interactief lesgeven
24 nov 7 manieren om je brein scherp te houden
23 nov Leidse school treft maatregelen na omstreden opdracht
23 nov Geen centraal examen voor beroepsgericht profielvak vmbo
23 nov Veerkracht onder ruim 700 basisschoolleerlingen onderzocht via lessenreeks
23 nov Epidemioloog pleit voor extra maatregelen op middelbare scholen
23 nov Studenten lopen vaker studievertraging op tussen bachelor en master
23 nov Steeds meer havo & vwo-scholieren kiezen voor mbo
20 nov Bedreigde Rotterdamse docent Emmauscollege nog niet voor de klas
20 nov Beroep van basisschooldirecteuren moet aantrekkelijker
Poll
Ook de scholen zouden voor 2 weken moeten sluiten
Donateurs van Onderwijsland
Het Onderwijsland netwerk
Onderwijsland verbindt professionals en bestuurders uit de onderwijsbranche met elkaar. Word ook onderdeel van Onderwijsland!
Spotlight
Advertentie
uw banner hier?